По-строги правила за безопасност при работа – кратък преглед на техническите правила за безопасност при експлоатация на стълби

24 юни 2020 г.

В Германия (TRBS 2121-2 – най общo казано - правила за безопасна работа) се прави разлика между използването на стълби като средство за достъп и извършването на работа от стълбите. За първия случай насоките не се променят значително от досега съществуващите. Човек може да използва стълба, за да се изкачи до място, което е с височина до пет метра, при условие че стълбата се простира най-малко на един метър над мястото, до което трябва да се получи достъп. При специални обстоятелства височината на изкачването  може да бъде разрешено да надвишава пет метра. Освен това стълбите с тръбни стъпала (квадратни, цилиндрични, триъгълни)  могат да продължат да се използват за достъп до работни зони на височина.

Има обаче промени, когато става въпрос за извършване на работа от стълба. По принцип работниците трябва да изпълняват само малки задачи от стълба - смяна на крушки, ревизия на климатична система... Ако височината на работа надвишава два метра, има и ограничения, поставени за времето, което човек може да прекара на работа от стълба – то не трябва да надвишава два часа на смяна. Освен това е задължително стълбата да бъде с широки поне 80 мм стъпала или да се работи от платформа.

Това означава, че стълбите с тръбни стъпала вече не отговарят на изискванията, освен в специални случаи (като например за работа, извършвана в тесни шахти). Такива специални случаи трябва да бъдат документирани при оценка на риска.
„Безопасността винаги трябва да бъде основен приоритет при използване на стълби и друго оборудване за достъп“, казва специалист продукти на ZARGES Симон Херер. "Ето защо препоръчваме работниците и предприятията да извършват оценка на риска, преди да започнат да използват стълби." Докато е разрешено използването на единични стълби с тръбни стъпала като средство за изкачване на по-високо място, стълбите с широки стъпала или стълбите с платформа трябва да бъдат избрани, когато задача включва по-продължителна работа на височина. След извършване на оценка на риска е препоръчително да се монтира закачваща се платформата на многофункционални и други видове стълби с тръбни стъпала.
„Промените, направени в TRBS 2121-2, са полезни от гледна точка на безопасността, без да се заменят действащите разпоредби по същество. Досега стълбите са проектирани за леки, нискорискови задачи, когато използването на по-сложно оборудване би било излишно“, продължава Херер.

Избор на подходящо оборудване - важното накратко:
Преди да използвате стълба за работа, проверете дали няма по-безопасна алтернатива (напр. мобилни скелета или работни платформи). Ако не, уверете се, че сте избрали правилните видове стълби за задачата (например стълби с платформата или такива с широки и безопасни стъпала).
Височината на качване не трябва да надвишава пет метра. Единственото изключение е когато достъпът до работното място се осъществява много рядко.
Стълбите с тръбни стъпала вече не се използват при работа на височина, тъй като преработените правила изискват работниците да поддържат сигурна опора (с двата крака на широко стъпало/ платформа). Изключения могат да се правят само в редки случаи (например за работа в тесни шахти) и трябва да бъдат документирани писмено в оценка на риска.
На човек е разрешено да работи от широко стъпало или платформа за продължителни периоди от време, когато работната височина е два метра или по-ниска. Ако работната височина е между два и пет метра, времето, прекарано в работа от стълба, не трябва да надвишава два часа на смяна. Работата от стълба на височина над пет метра не е допустима.
Преди всяка употреба стълбата трябва да бъде визуално инспектирана от обучен човек за дефекти. Стълбите, подложени на особено големи механични натоварвания (например на строителни площадки), трябва да преминават редовно допълнителна проверка. Всички проверки на стълбата трябва да бъдат отразени писмено. Ако стълбата има дефекти, свързани с безопасността, не е позволено да се използва повече.


 Архив новини
НОВИНИ